Czym zajmuje się medycyna pracy?

medycyna pracy i stetoskop

Medycyna pracy zajmuje się sprawowaniem opieki zdrowotnej nad pracownikami, jak również ich diagnozowaniem i leczeniem oraz profilaktyką związaną ze szkodliwym wpływem czynników zewnętrznych w miejscu pracy. Specjalistami medycyny pracy są najczęściej lekarze ogólni oraz laryngolodzy, kardiolodzy, neurolodzy, okuliści. Natomiast do zadań lekarza medycyny pracy należy opieka zdrowotna nad pracownikami, rozpoznawanie zagrożeń, jakie mogą się pojawić w pracy i na określonym stanowisku, wydawaniu orzeczeń o zdolności osób zatrudnionych do podjęcia pracy, bądź jej zakazie ze względu na pojawiające się choroby, uniemożliwiające zatrudnienie pracownika.

Główne obowiązki lekarza medycyny pracy

Lekarz medycyny pracy jest zobowiązany do ukończenia oprócz studiów medycznych również pięcioletniej specjalizacji lekarskiej w zakresie medycyny pracy. Do jego obowiązków należy:

  • rozpoznawanie zagrożeń w miejscu pracy;
  • sprawowanie opieki zdrowotnej nad pracownikami, dzięki badaniom przewidzianym w Kodeksie Pracy;
  • wydawanie orzeczeń o zdolności do pracy pracowników z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i zagrożeń, jakie pojawiają się w pracy lub na danym stanowisku;
  • ograniczanie wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracownika w miejscu pracy;
  • udzielanie pomocy medycznej podczas wypadków w pracy;
  • działania zmierzające do promocji zdrowia wśród pracowników;
  • diagnoza choroby zawodowe i leczenie zdiagnozowane już choroby;
  • branie udziału w procesach sądowych w zakresie bezpieczeństwa zatrudnionych w miejscu pracy.

Rodzaje badań jakie wykonujemy u lekarza medycyny pracy

Zaświadczenie lekarskie o zdolności lub nie do pracy na odpowiednim stanowisku, wydawane przez lekarza  jest rezultatem wykonania określonych badań i zgłoszenia się na wizytę u lekarza, w trakcie której wykonuje on standardowy wywiad dla poznania stanu zdrowia zatrudnionego. Obowiązkiem pracownika jest poinformowanie lekarza o zażywanych na stałe lekach, oraz chorobach, także w rodzinie oraz uzależnieniach, przebytych operacjach i wypadkach.

lekarz medycyny pracy wypełnia druk

Zakres badań i przebieg wizyty jest uzależniony od pracy, jaką wykonuje pracownik. Standardowo wykonuje się badanie moczu, morfologię krwi, często badania okulistyczne, laryngologiczne oraz sprawdza się ciśnienie i osłuchuje klatkę piersiową. Zatrudnieni narażeni na hałas lub obsługujący niektóre maszyny muszą wykonać badanie u neurologa, a narażeni na zapylenie w miejscu pracy badania spirometryczne.

Pracownicy biurowi zobowiązani są do wykonania badań okulistycznych i w przypadku stwierdzenia wady wzroku pracodawca zobowiązany jest do sfinansowania przynajmniej w części zakupu okularów. Na podstawie wyników badań lekarz medycyny pracy wystawia orzeczenie o zdolności do pracy lub skierowanie do lekarza innej specjalności, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Po otrzymaniu kompletu wyników wyraża zgodę na zatrudnienie pracownika na określonym stanowisku i związanych z nim warunkach. W gabinetach medycyny pracy przeprowadza się również badania dla kierowców ubiegających się o różne kategorie.

Gdzie możemy się udać do lekarza medycyny pracy?

Należy pamiętać o tym, że do lekarza medycyny pracy udać się można tylko do tej przychodni, z którą pracodawca zawarł umowę o wydawaniu pracownikowi zaświadczenia umożliwiającego zatrudnienie. Aby udać się do lekarza medycyny pracy należy mieć skierowanie wystawione przez zakład pracy, w którym jesteśmy lub będziemy zatrudnieni. Na skierowaniu powinno być zaznaczone, jaki zakres badań musi wykonać pracownik oraz czynniki szkodliwe, na które będzie narażony w miejscu pracy. Wizyta u lekarza medycyny pracy powinna się odbyć przed zatrudnieniem w nowej pracy oraz okresowo co roku lub maksymalnie co pięć lat. Pracownik jest zobowiązany również przedłożyć pracodawcy zaświadczenie od lekarza medycyny pracy po powrocie do niej z ponad trzydziestodniowego zwolnienia lekarskiego. Badań dokonuje się także po zmianie stanowiska pracy.

 

5/5 - (1 vote)