Czynności notarialne

Czynności notarialne są bardzo mnogie. Głównym zadaniem każdego notariusza jest sporządzanie różnych dokumentów, mających charakter urzędowy. Wielu interesantów przychodzi do kancelarii notarialnej w celu nadania różnym pismom charakteru prawnego i urzędowego. Jednak usługi, jakie może wykonać notariusz, mogą być różne. Poniżej przedstawiamy podstawowe i najbardziej znane czynności notarialne.

Notariusz jest osobą wykonującą zawód zaufania publicznego. Dzięki temu, każdy interesant może mieć pewność o zgodności interesów. Osoby, które korzystają z usług kancelarii notarialnej, mają gwarancję o działaniu na rzecz klienta. Każdy notariusz ma bowiem za zadanie działać zgodnie z prawem, by odpowiednio sporządzić dokumenty takie jak akty notarialne, poświadczenia lub odpisy.

Akty notarialne

Jest to najczęściej sporządzany rodzaj dokument w kancelarii notarialnej. Akt notarialny sporządzany jest w sytuacji, gdy wymaga tego prawo lub obie strony. Tego typu dokument spisywany jest w sytuacjach, które dotyczą umów sprzedaży, darowizn czy zamian nieruchomości. Akt notarialny jest wymagany również w przypadku umów o dożywocie, podziału majątku, umów małżeńskich oraz oświadczenia właściciela nieruchomości o ustanowieniu hipoteki. Dodatkowo, aktu notarialny jest konieczny w przypadkach niektórych form działalności. Mogą to być spółki akcyjne, komandytowe oraz z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sporządzanie różnych prawnych dokumentów

Głównym zadaniem każdego notariusza, jest sporządzanie i opracowywanie nowych aktów notarialnych oraz różnych prawnych dokumentów. W kancelarii notarialnej opracowuje się również wiele dokumentów z zakresu prawa spadkowego. Są to między innymi:
Testament,
Akt poświadczenia dziedziczenia,
Umowa zrzeczenia się dziedziczenia,
Protokół dotyczący otwarcia i ogłoszenia testamentu,
Protokół przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku lub o jego przyjęciu,
Umowa zbycia spadku oraz działu spadku.

Spisywanie protokołów

Notariusz zajmuje się również spisywaniem protokołów zgromadzeń różnych organizacji społecznych, spółek, spółdzielni czy stowarzyszeń oraz osób prawnych. Protokoły są również sporządzane, by stwierdzić, w jaki sposób przebiegają poszczególne czynności. Dzięki temu, można również określić skutki prawne. Protokoły mają formę aktu notarialnego.

Sporządzanie poświadczeń

Każdy notariusz może poświadczyć zdarzenia takie jak datę okazania konkretnego dokumentu, własnoręczne złożenie podpisu czy zgodność odpisu, kopii i wyciągu z okazanym dokumentem . Oprócz tego, notariusz może poświadczyć pozostawienie danej osoby przy życiu w określonym miejscu.

Doręczanie dokumentów

Zadaniem notariusza często jest dostarczanie konkretnych dokumentów. Taka sytuacja ma miejsce, gdy żąda tego klient. Oświadczenia, które doręcza notariusz, mogą mieć skutki prawne. Notariusz musi dostarczyć dokumenty wyznaczone osobie.

testament

Przechowywanie dóbr i dokumentów

Poza sporządzaniem różnych dokumentów prawnych, doręczania ich oraz poświadczania, notariusz może przechowywać rozmaite, cenne przedmioty. Wśród nich mogą znaleźć się na przykład papiery wartościowe i różne dokumenty. Oprócz tego, na przechowanie można również przekazać pieniądze (również w obcej walucie), dobra materialne i drogocenne przedmioty. Dokumenty, jakie dajemy na przechowanie notariuszowi, są najczęściej dostarczane w zamkniętych kopertach. W tym są również przechowywane.

Niektóre typy dokumentów mogą być dostarczane jedynie w teczkach lub w koszulkach. Notariusz może przechowywać dokumenty oraz wydawać je upoważnionym osobom, jeśli taka jest wola klienta.  Podczas przyjęcia i wydania dokumentów lub dóbr, notariusz musi sporządzić specjalny protokół. Oprócz powyższych obowiązków, do zadań notariusza należą także sporządzanie protestów weksli i czeków. Do wykonania tych czynności, notariusz kieruje się właściwymi przepisami prawnymi.


Czynności notarialnych można dokonać w Kancelarii Notarialnej w Katowicach.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *