Dlaczego należy czytać ulotki leków?

tabletki

Ulotka leku jest uproszczonym zbiorem informacji zawartych w charakterystyce produktu leczniczego, który uwzględnia bezpieczeństwo osoby zażywającej dany środek farmaceutyczny.

Kwestię tego, jakie informacje powinna zawierać ulotka leku, reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki, które zostało zredagowane na podstawie artykułu 26 ustawy Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku. Zgodnie z tym dokumentem ulotkę produktu leczniczego należy sporządzić stosownie do charakterystyki produktu leczniczego, zamieszczając w niej: 

 • informacje umożliwiające identyfikację produktu leczniczego, takie jak grupa farmakologiczno-terapeutyczna lub sposób działania leku, sformułowane w sposób zrozumiały dla pacjenta, 
 • wskazania do stosowania, 
 • informacje niezbędne przed rozpoczęciem stosowania produktu leczniczego, czyli:
  • przeciwwskazania,
  • odpowiednie środki ostrożności związane ze stosowaniem, 
  • interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji, na przykład z alkoholem, tytoniem czy też żywnością, mogące zaburzać działanie produktu leczniczego,
  • ostrzeżenia specjalne dotyczące:
   • szczególnych grup użytkowników, na przykład dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, pacjentów w podeszłym wieku oraz pacjentów cierpiących z powodu takich schorzeń, jak niewydolność wątroby lub nerek, 
   • wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn,
   • substancji pomocniczych mających istotne znaczenie dla właściwego stosowania produktu leczniczego,
 • informacje niezbędne do zwykłego stosowania produktu leczniczego, dotyczące:
  • dawkowania,
  • sposobu stosowania i drogi podania,
  • częstości stosowania, jeżeli to konieczne również pory dnia, 
  • czasu trwania leczenia, 
  • objawów i postępowania w przypadku przedawkowania,
  • postępowania w przypadku pominięcia dawki leku,
  • ryzyka wystąpienia zespołu odstawiennego, 
 • zalecenie zasięgnięcia porady lekarza lub farmaceuty w celu uzyskania wyjaśnień co do stosowania produktu leczniczego,
 • opis działań niepożądanych, które mogą wystąpić w wyniku zwykłego zastosowania produktu leczniczego, 
 • opis postępowania, które należy podjąć w razie wystąpienia działań niepożądanych,
 • dodatkowe informacje w odniesieniu do zamieszczonego na opakowaniu terminu ważności leku, takie jak: 
  • ostrzeżenie o zakazie stosowania produktu leczniczego po upływie terminu ważności,
  • warunki przechowywania, 
  • opis zmian świadczących o pogorszeniu jakości produktu leczniczego, 
 • skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych z zastosowaniem nazw oraz skład jakościowy substancji pomocniczych,
 • zawartość opakowania z podaniem masy, objętości lub liczby jednostek dawkowania,
 • nazwa i adres podmiotu odpowiedzialnego,
 • nazwa i adres wytwórcy lub importera, u którego następuje zwolnienie serii,
 • nazwa produktu leczniczego w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jeżeli został on dopuszczony do obrotu w procedurach europejskich, 
 • data zatwierdzenia tekstu ulotki. 

W wypadku produktów leczniczych, które podlegają dodatkowemu monitorowaniu, w ulotce dołączonej do opakowania zamieszcza się również symbol czarnego odwróconego trójkąta oraz sformułowanie: „Ten produkt leczniczy podlega dodatkowemu monitorowaniu z uwagi na konieczność pozyskiwania szczegółowych danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania”. 

Dlaczego należy czytać ulotki przed zażyciem leków? 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy obowiązkowo zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Informacje w niej zawarte pozwalają pozyskać wiedzę na temat prawidłowego dawkowania i przyjmowania medykamentu. Umożliwiają również uniknięcie interakcji z innymi lekami oraz podjęcie szybkich działań w wypadku wystąpienia niepożądanych objawów. Wszystkie te dane są niezwykle istotne, posiadanie wiedzy na temat zażywanego medykamentu pozwala bowiem skutecznie prowadzić kurację, a także, w określonych wypadkach, uratować zdrowie i życie. 

leki

Co zrobić, gdy występują efekty uboczne po przyjęciu leku?

W wypadku wystąpienia po zażyciu środka farmaceutycznego działań innych niż lecznicze, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. Informacje na temat efektów ubocznych po przyjęciu leku można zgłaszać również farmaceucie, Urzędowi Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub bezpośrednio producentowi danego środka farmaceutycznego. Pozwala to uzupełnić i zaktualizować wiedzę zebraną w Edura Vigilance, czyli europejskiej bazie danych leków, co przyczynia się do dalszego ulepszania medykamentu i eliminacji niepożądanych efektów działania w kolejnych produkowanych partiach. Skargi wpływające na dany lek mogą również sprawić, że właściwe organy unijne zadecydują o wycofaniu go z obrotu. 

W celu uzyskania profesjonalnej porady lub reprezentacji w zakresie prawa farmaceutycznego, w tym także spraw dotyczących wystąpienia efektów ubocznych po przyjęciu leku, warto skorzystać z usług kancelarii prawa farmaceutycznego we Wrocławiu – Kancelarii Adwokackiej Wegner Kostka

Rate this post