Legalizacja budowy – poznaj szczegóły tego procesu

adwokat prawo budowlane

Legalizacja budowy, która powstała bez ważnego pozwolenia jest możliwa dzięki działaniom Kancelarii Prawnej. Poznaj szczegóły samowoli budowlanej.

Samowola budowlana, czyli budowa, odbudowa, rozbudowa, lub nadbudowa obiektów budowlanych bez odpowiedniego pozwolenia na budowę lub też wyraźne odstąpienie od ustaleń i warunków ustalonych w pozwoleniu na budowę jest czynem karanym nakazem rozbiórki, a możliwie także grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności do lat 2. Samowola budowlana może zostać jednak zalegalizowana po wykonaniu odpowiednich działań, przy których pomocy warto szukać wyłącznie u doświadczonych w tej kwestii kancelarii prawnych. Jak przebiega proces legalizacji budowy?

Jak rozumieć pojęcie samowoli budowlanej?

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), definicja samowoli budowlanej nie została zdefiniowana bezpośrednio w przepisach, jednak zgodnie z ogólnie przyjętym poglądem orzecznictwa można mówić o niej w przypadku budowy obiektu bez wymaganego pozwolenia na budowę, wykonywania robót budowlanych bez wymaganego pozwolenia lub zgłoszenia, lub też pomimo wniesienia sprzeciwu właściwego organu, budowy odstępującej od zatwierdzonego projektu budowlanego, budowy wykonywanej pomimo wstrzymania, użytkowania budynku bez uzyskania pozwolenia na użytkowania, zmiany sposobu użytkowania obiektu bez odpowiedniego zgłoszenia, czy wreszcie rozbiórki obiektu bez pozwolenia na rozbiórkę.

spory budowlane

W przypadku stwierdzenia samowolki budowlanej, nakazem odpowiedniego organu (inspektoratu budowlanego) będzie konieczność rozbiórki, jednak nakaz ten nie jest orzekany bezwzględnie, a budowa może w określonych okolicznościach zostać zalegalizowana.

Aby przystąpić do procesu legalizacji budowy warto upewnić się, czy sama budowa jest zgodna z przepisami prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz, jeśli to konieczne, czy istnieje możliwość doprowadzenia jej do stanu zgodności z prawem. Kwestie te będą sprawdzane przez odpowiedni organ w pierwszej kolejności i w dużej mierze zadecydują o możliwości legalizacji budowy.

Proces legalizacji budowy krok po kroku

Postępowanie mające na celu legalizację budowy może zostać wszczęte z urzędu lub na wniosek złożony przez Inwestora, który chce uniknąć nakazu rozbiórki nielegalnej budowy. Aby przystąpić do procesu legalizacji budowy należy wstrzymać się od dalszego prowadzenia robót budowlanych z nakazu inspektoratu budowlanego, niezależnie od tego czy proces legalizacji został wszczęty z wniosku Inwestora, czy też z urzędu. Inspektorat budowlany przystępuje na początku procesu do oględzin miejsca budowy, ustalając wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń budowy. Po ich weryfikacji konieczne jest złożenie w wyznaczonym przez urząd terminie dokumentów niezbędnych do legalizacji budowy, w tym:

  • zaświadczenia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • 4 egzemplarzy projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, aktualnym na dzień opracowania projektu, z tym że do projektu architektoniczno-budowlanego nie stosuje się art. 20 ust. 3 pkt 2 Prawa budowlanego, zwalniającego (w przypadku projektów obiektów budowlanych o prostej konstrukcji, jak: budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe) z obowiązku sprawdzenia projektu pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego,
  • oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

adwokat prawo budowlane

Jeśli odpowiednie dokumenty nie zostaną przedłożone do urzędu w odpowiednim terminie, proces legalizacji budowy zostanie zatrzymany, a Inspektorat Nadzoru Budowlanego wyda nakaz rozbiórki obiektu wybudowanego bez właściwego pozwolenia.

Po analizie dostarczonych dokumentów odpowiedni organ wydaje postanowienie o wysokości opłaty legalizacyjnej, której uregulowanie jest ostatnim krokiem do zalegalizowania budowy. Wysokość opłaty legalizacyjnej jest uzależniona od rodzaju oraz wielkości obiektu budowlanego.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków umożliwiających legalizację budowy i wniesienia opłaty legalizacyjnej, budowa zostaje zatwierdzona, a urząd wydaje decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót budowlanych. W przypadku decyzji negatywnej istnieje możliwość odwołania od decyzji u wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego lub głównego inspektora nadzoru budowlanego. Korzystając jednak z pomocy kancelarii prawnej i przygotowując wszystkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem, uzyskanie decyzji pozytywnej i zalegalizowanie budowy nie powinno stanowić większego problemu.

Artykuł powstał dzięki współpracy z zespołem prawników z KHG Group.

Rate this post