Obowiązki audytora wewnętrznego BHP

Audytor wewnętrzny BHP specjalizuje się przede wszystkim w weryfikowaniu skuteczności wprowadzanych przez firmę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Jako że wiele przedsiębiorstw decyduje się na certyfikację systemu zarządzania BHP na podstawie standardów międzynarodowej normy ISO 45001, rola audytora wewnętrznego w firmie jest niezwykle istotna i pozwala na odpowiednio wczesne wykrycie luk systemowych oraz wprowadzenie rozwiązań poprawiających działania firmy zgodnie ze standardami.

Jakie umiejętności powinien posiadać audytor wewnętrzny BHP?

Audytor wewnętrzny specjalizujący się w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy powinien w pierwszej kolejności znać i rozumieć schematy oraz standardy wprowadzane przez obowiązujące normy BHP, w tym ISO 450001 oraz PN-N-18001/OHSAS 18001. Jego rolą będzie umiejętne analizowanie działań firmy jak i wdrożonych rozwiązań w zakresie systemu zarządzania BHP pod kątem ich zgodności ze standardami normy oraz bieżące konsultowanie się z osobami odpowiedzialnymi za wdrażanie zmian w celu poprawiania ogólnych schematów działania firmy.

W zakresie przygotowania do audytu, kompetencje audytora wewnętrznego obejmują przede wszystkim umiejętność sporządzania dokumentacji na podstawie wytycznych audytowych wprowadzanych przez normę, a także analizowania i wyciągania wniosków na podstawie przedstawionej w audycie sytuacji i znalezionych problemów w systemie zarządzania BHP. Audyt wewnętrzny ma posłużyć firmie jako wskaźnik do ciągłego rozwoju i badanie obszarów, które wymagają bardziej intensywnej pracy i zmian w celu sprostania wymaganiom normy BHP.

Im skuteczniejszy w swoich badaniach będzie sam audytor, tym większa szansa na wprowadzenie przez firmę dobrych działań usprawniających zarządzanie BHP.

Ważną cechą dobrego audytora wewnętrznego BHP jest jego umiejętność rozmawiania z ludźmi oraz sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem we wszystkich obszarach działalności przedsiębiorstwa. Jako audytor będzie on miał obowiązek wychwytywania ewentualnych problemów i luk w systemach zarządzania nie tylko podczas formalnych audytów, ale też przy okazji swojej codziennej pracy – dzięki trafnej ocenie zagrożeń związanych z BHP może on zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie, unikając problemów związanych z niedostatecznymi zabezpieczeniami w różnych obszarach firmy.

Kto może przyjąć rolę audytora wewnętrznego BHP w firmie?

Audytorem wewnętrznym w danej firmie może zostać jeden z jej pracowników lub osoba z zewnątrz zatrudniona bezpośrednio do roli audytora, jednak warunkiem w obu przypadkach jest spełnianie przez te osoby odpowiednich wymagań formalnych. W pierwszej kolejności audytor wewnętrzny powinien być osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy audytora, w tym przeprowadzania audytów wewnętrznych w zakresie BHP.

Aby zdobyć kompetencje uprawniające do pracy w charakterze audytora wewnętrznego BHP należy ukończyć stosowne kursy i uzyskać z nich certyfikat potwierdzający znajomość norm BHP oraz gotowość do weryfikowania zgodności działań firmy z tą normą. Wielu audytorów wewnętrznych to osoby po studiach wyższych na kierunkach związanych z audytowaniem, jednak w przypadku osób pracujących już w firmie i chcących zdobyć dodatkowe kompetencje w zakresie audytowania BHP, dedykowane szkolenia w zupełności wystarczą. Należy przy tym dodać, że przygotowanie merytoryczne do roli audytora wewnętrznego może wymagać czasu i doświadczenia – początkujący audytorzy zwykle pracują w zespole, a dopiero po czasie dochodzą do pozycji audytora wiodącego.

Na czym polega praca audytora wewnętrznego BHP?

Praca w charakterze audytora wewnętrznego BHP w firmie opiera się o prowadzenie regularnych audytów, wymaganych m.in. na podstawie wdrożonego przez firmę systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Same audyty nie odbywają się jednak non stop, a o dopilnowanie stosowania się firmy do wymogów wybranych standardów warto zadbać każdego dnia. Audytor działa więc często w roli doradcy BHP dla pracowników, monitoruje na bieżąco działanie wdrożonego systemu zarządzania BHP, śledzi zachodzące zmiany i wyszukuje potencjalnych luk w systemie oraz sposobów na ich skuteczne wyeliminowanie. Jeśli audytor wewnętrzny BHP pracuje w całym zespole audytorów, a rozwiązania takie stosuje się często w dużych firmach i przedsiębiorstwach, jego zadania będą zależne od ról przydzielonych poszczególnym audytorom przez audytora wiodącego zajmującego się prowadzeniem zespołu.

Rate this post