Okresowe pomiary hałasu – w jakim celu są wykonywane?

okresowe pomiary hałasu

Hałas jest dźwiękiem niepożądanym i nieprzyjemnym, który emitują różne obiekty lub są skutkiem działalności człowieka. Ma wpływ na zdrowie i kondycję człowieka. Może powodować zmęczenie, rozdrażnienie i poważne problemy ze słuchem. Hałas jest jednym z czynników zanieczyszczających środowisko. Występuje bardzo powszechnie i ma różne źródła emisji. Najbardziej wrażliwi na działanie hałasu są dzieci i młodzież. A niestety sami bardzo często narażają się na jego szkodliwe działanie słuchając przez słuchawki, przez wiele godzin, bardzo głośnej muzyki, nie zdając sobie sprawy, jakie to może mieć w przyszłości negatywne skutki. Na środowisko przyrodnicze bardzo duży wpływ mają hałasy komunikacyjne. Specjalnie ustalone normy przewidują dopuszczalne poziomy hałasu. Inny jest dopuszczalny poziom hałasu w godzinach dziennych, pomiędzy godziną 6 a 22, a inny jest w godzinach nocnych, czyli od godziny 22 do 6.

Czy pomiary są obowiązkowe?

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska muszą być prowadzone okresowe pomiary hałasu. Takie okresowe pomiary prowadzi się w oparciu o metodę ciągłą lub metodę próbkowania. Na wybór metody pomiarowej ma wpływ sposób kształtowania tła akustycznego i specyfika środowiska. Jeżeli pomiar hałasu jest dokonywany metodą ciągła to przyrząd pomiarowy rejestruje sygnał w całym czasie, ale dopuszczalne są przerwy w pomiarze w celu wyeliminowania przypadkowych zakłóceń. Wyniki zawsze trzeba skorygować o wpływ tła akustycznego.

Przy metodzie próbkowania przed przystąpieniem do pomiarów czas odniesienia trzeba koniecznie podzielić na przedziały czasowe, w których poziom dźwięku jest ustabilizowany.

Liczba próbek elementarnych zależy od różnicy między najwyższą a najniższą wartością poziomu hałasu w danym przedziale czasowym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu inspektor ochrony środowiska może nałożyć kary pieniężne.

badanie hałasu w fabrykach

Ich wysokość jest uzależniona od wielkości przekroczenia oraz jakiej dotyczy pory dnia. Ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami hałas jest zaliczany do szkodliwych czynników w środowisku pracy, dlatego na pracodawcę jest nałożony obowiązek dokonywania pomiarów hałasu. W niektórych zakładach produkcyjnych bardzo duży hałas jest niemożliwy do wyeliminowania. Pracownicy muszą być w takich przypadkach wyposażeni w ochronniki słuchu.

Mogą to być wkładki douszne, nauszniki, hełmy. Strefy, gdzie poziomy hałasu przekraczają dopuszczalne wartości muszą być wyraźnie oznakowane. Szczegółowe przepisy bardzo precyzyjnie określają jak często pracodawcy muszą przeprowadzać takie pomiary i kto jest uprawniony do wykonania pomiarów. Laboratoria przeprowadzające takie badania muszą posiadać akredytację. Jeżeli brak akredytowanych laboratoriów to badania pomiarów określonego czynnika mogą wykonać laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych, laboratoria prowadzone przez osoby fizyczne posiadające certyfikaty kompetencyjne, laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
Pomiary hałasu wykonuje się przy użyciu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego takich jak mierniki poziomu dźwięku, mierniki poziomu drgań i dźwięku, kalibratory akustyczne, kalibratory poziomu dźwięku.