Rozwód z orzeczeniem o winie – jakie konsekwencje ma dla winnego współmałżonka?

rozwód prawnik

Rozwód to zwykle złożony i trudny pod względem emocjonalnym proces. Sprawa staje się jeszcze bardziej zawiła i konfliktowa, gdy sąd musi orzec o winie jednego z małżonków. Takie orzeczenie wiąże się z pewnymi konsekwencjami i obowiązkami, które spadają na winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. W jaki sposób dokładnie przebiega dochodzenie rozwodowe z orzeczeniem o winie i z jakimi reperkusjami trzeba się liczyć w przypadku, gdy wina spadnie właśnie na nas?

Jak wygląda sprawa rozwodowa w przypadku orzeczenia o winie

W sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie sąd określa, kto jest winny zakończeniu więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej, w wyniku której doszło do rozpadu pożycia. Może wskazać jednego z małżonków, oboje lub żadnego. Wszystko zależy od specyfiki i okoliczności danej sprawy.

Sam proces rozpoczyna się w momencie złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie. Następnie strona przeciwna ma dwa tygodnie na ustosunkowanie się do wniosku. Obie strony zostają poinformowane o terminie pierwszej rozprawy. Mowa tu o pierwszej, ponieważ zwykle na jednej rozprawie się nie kończy. Niektóre batalie rozwodowe mogą się ciągnąć miesiącami lub nawet latami, jeśli w grę wchodzi podział majątku i opieka nad dziećmi.

Sąd może zażądać, aby strony zjawiły się na rozprawie osobiście lub przez pełnomocników. Może także wymagać przedstawienia dowodów, służących do potwierdzenia lub obalenia tezy o winie jednego z małżonków. Podczas rozprawy wzywani często są świadkowie, którzy przedstawiają, jak z ich perspektywy funkcjonowało małżeństwo.

Podczas sprawy rozwodowej sąd zadaje pytania obu stronom – zarówno powodowi, jak i pozwanemu. Docieka, czy istnieje możliwość naprawienia stosunków między nimi. Na sali rozpraw obecny może być mediator, która pomaga w komunikacji między zwaśnionymi stronami. W ten sposób minimalizuje się ryzyko kłótni i sporów, mogących zaważyć na ostatecznym wyniku rozprawy.

Sąd na podstawie dowodów i zeznań świadków oraz stron ustala, kto doprowadził do rozpadu pożycia małżeńskiego. Czas trwania takiej sprawy może się różnić w zależności od tego, czy zamieszane są małoletnie dzieci stron oraz liczba świadków do przesłuchania i dowodów do przetworzenia.

Oskarżenie o rozpad małżeństwa – konsekwencje

Rozwód z orzeczeniem o winie wiąże się z obarczeniem winą żony, męża lub obu. Raczej rzadko kiedy sąd decyduje, że nikt nie jest winny w tego typu sprawie. Jedną z głównych konsekwencji obarczenia winą o rozpad związku jest konieczność płacenia alimentów na dzieci oraz łożenia na utrzymanie drugiej strony w przypadku, gdy nie jest ona zdolna w momencie rozwodu do ekonomicznej niezależności. Dotyczy to najczęściej niepracujących zawodowo matek z dziećmi.

Wysokość roszczenia alimentacyjnego ustalana jest indywidualnie na podstawie między innymi zarobków strony winnej oraz stanu finansowego strony poszkodowanej. Powinno być także dostosowane do stanu zdrowia i wieku osoby uprawnionej do roszczenia. Strona niewinna musi udowodnić występowanie niedostatku. Kolejnym istotnym rezultatem orzeczenia o winie jest podział majątku, jeśli nie został on wcześniej określony. Istotne znaczenie ma także fakt, czy przy zawieraniu małżeństwa, podpisywana była intercyza. Jeśli określała ona rozdzielność majątkową, to orzeczenie o winie nie zmienia tego statusu.

prawnik rozwód

Orzeczenie o winie wpływa także na kwestię dziedziczenia. Małżonek, który zostanie określony przez sąd winnym rozpadu małżeństwa, jest wykluczony z dziedziczenia, nie może być zatem spadkobiercą w przypadku, gdy druga strona umrze. Sąd, mając także na uwadze dobrostan dziecka małoletniego, może uwzględnić winę jednej ze stron w procesie podziału praw rodzicielskich.

Pomoc prawna w rozwodzie z orzeczeniem o winie

Rozwód z orzeczeniem o winie nie jest zwykle prostą i przyjemną sprawą, bez względu na to czy jest się stroną poszkodowaną czy winną. Każdy z małżonków zasługuje na odpowiednią reprezentację w sądzie.

Jeśli szukasz adwokata do spraw rodzinnych w Szczecinie, to wiedz, że indywidualna pomoc prawna z zakresie rozwodu jest niezwykle cenna pod wieloma względami. Pozwala ona na sprawniejsze przejście wszystkich formalności i satysfakcjonujące zakończenie sprawy.

4/5 - (1 vote)