Utylizacja elektroodpadów – poradnik dla przedsiębiorców

odbiór zużytego sprzętu elektronicznego

Utylizacja elektroodpadów rządzi się swoimi prawami. Sprzęt elektroniczny nie może być wyrzucany do zwykłych śmietników, powinien zostać zutylizowany w odpowiedni sposób. Przedstawiamy krótki poradnik dla przedsiębiorców, którzy zastanawiają się co zrobić z zużytym sprzętem.

Obowiązki przedsiębiorcy – wywóz elektrośmieci

Od strony prawnej przedsiębiorca musi poinformować jednostkę samorządu terytorialnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności z uwzględnieniem wszystkich danych dotyczących punktów zbiórki na terenie danej gminy. Zobowiązujący termin to 30 dni od rozpoczęcia lub zakończenia działalności. Przedsiębiorstwo tego typu zobowiązane jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych z uwagi na ich obecność w tego rodzaju odpadach. Po zebraniu sprzętu jego przeznaczeniem jest zakład przetwarzania. W ramach zakładu przetwarzania dochodzi do rozebrania sprzętu na elementy składowe w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, przy uprzednim wymontowaniu zeń elementów niebezpiecznych, tak aby nie doszło do zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W tym celu ustawa przewiduje określone wymogi, jaki musi spełnić taki zakład.

Wymogi utylizacji

elektrośmieciMiejsce, gdzie sprzęt jest składowany, musi być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed możliwością dostępu osób trzecich. Podłoże musi być nieprzepuszczalne, tak aby nie dochodziło do migracji zanieczyszczeń do wód gruntowych i skażenia gleby frakcjami nierozpuszczalnymi. Firmy, które oferują darmowy odbiór elektrośmieci, zapewniają odebranym odpadom odpowiednie warunki, które umożliwiają ich prawidłowe przechowywanie. Zakład przetwarzania sporządza zestawienie ilości sprzętu, jaki został przekazany do odzysku lub recyklingu co kwartał i przesyła je wprowadzającemu, z którym ma zawartą umowę, oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Zestawienie to musi zawierać wszystkie dane określające zakład przetwarzania, przedsiębiorstwo recyklingu i odzysku, łącznie z danymi na temat sposobów przerobu surowców, masy oraz rodzajów urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakie zostały poddane procesom przetwarzania, recyklingu, unieszkodliwiania.

Nowoczesne instalacje

Obecnie w Polsce znajduje się kilka instalacji do przetwarzania odpadów tego rodzaju, są one jednak bardzo drogie. Podmioty zajmujące się recyklingiem lub innymi niż recykling metodami odzysku, zobowiązane są do działalności zgodnie z prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Za dostarczone im odpady muszą wystawiać potwierdzenia recyklerskie, zawierające szczegółowe dane na temat zakładu przetwarzania, zakładu recyklingu lub odzysku z uwzględnieniem danych o odpadach w postaci ich grup i kodów oraz określenie procesu jakiemu uległ odpad. Podmioty tego typu to spalarnie, huty i odlewnie. Dodatkowe dane o ilościach przetworzonych odpadów dostarczane muszą być kwartalnie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Rate this post

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *