Utylizacja elektroodpadów – poradnik dla przedsiębiorców

odbiór zużytego sprzętu

Obowiązki przedsiębiorcy

 Od strony prawnej musi on poinformować jednostkę samorządu terytorialnego o rozpoczęciu lub zakończeniu działalności z uwzględnieniem wszystkich danych dotyczących punktów zbiórki na terenie danej gminy, zobowiązujący termin to 30 dni od rozpoczęcia lub zakończenia działalności. Przedsiębiorstwo tego typu zobowiązane jest do przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie transportu i magazynowania substancji niebezpiecznych nie bezpiecznych uwagi na ich obecność w tego rodzaju odpadach. Po zebraniu sprzętu jego przeznaczeniem jest zakład przetwarzania. W ramach zakładu przetwarzania dochodzi do rozebrania sprzętu na elementy składowe w celu poddania ich odzyskowi lub recyklingowi, przy uprzednim wymontowaniu zeń elementów niebezpiecznych tak, aby nie doszło do zagrożenia zdrowia ludzkiego oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W tym celu ustawa przewiduje określone wymogi, jaki musi spełnić.

Odbiór elektroodpadów - TKMRP

Wymogi

Przede wszystkim miejsce gdzie sprzęt jest składowany musi być zabezpieczone od działania czynników atmosferycznych oraz możliwości dostępu osób trzecich. Podłoże musi być nie przepuszczalne tak, aby nie dochodziło do migracji zanieczyszczeń do wód gruntowych i skażenia gleby frakcjami nierozpuszczalnymi. Zakład przetwarzania sporządza zestawienie ilości sprzętu, jaki został przekazany do odzysku lub recyklingu, co kwartał i przesyła je wprowadzającemu, z którym ma zawartą umowę oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zestawienie to musi zawierać wszystkie dane określające zakład przetwarzania, przedsiębiorstwo recyklingu i odzysku łącznie z danymi na temat sposobów przerobu surowców, masy oraz rodzaje ze względu na grupy urządzeń elektrycznych i elektronicznych, jakie zostały poddane procesom przetwarzania, recyklingu odzysku unieszkodliwiania.

Nowoczesne instalacje

Obecnie w Polsce znajduje się kilka instalacji do przetwarzania odpadów tego rodzaju, są one bardzo drogie i dlatego większość nich znajduje się w rękach obcego kapitału są to takie firmy jak STENA, SITA, REMONDIS. Podmioty zajmujące się recyklingiem lub innymi niż recykling metodami odzysku zobowiązane są do działalności zgodnie z prawem ochrony środowiska oraz ustawą o odpadach. Za dostarczone im odpady muszą wystawiać potwierdzenia recyklerskie, zawierające szczegółowe dane na temat zakładu przetwarzania, zakładu recyklingu lub odzysku z uwzględnieniem danych o odpadach w postaci ich grup i kodów oraz określenie procesu jakim uległ odpad. Dodatkowe dane o ilościach przetworzonych odpadów dostarczane muszą być kwartalnie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Podmioty tego typu to spalarnie, huty i odlewnie.

Post your comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *