Zarządzanie środowiskowe a biznes: Jak norma ISO 14001 pomaga organizacjom osiągnąć zrównoważony rozwój?

środowisko

Zrównoważony rozwój stanowi wyraz solidarności międzypokoleniowej. Jego cele przedstawiają zintegrowaną wizję świata, której realizacja możliwa jest przy ścisłej współpracy rządów, sektora prywatnego oraz całej społeczności. Do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju niezwykle istotne jest wdrożenie efektywnego systemu zarządzania środowiskowego w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego rozmiar. Ważne jest przy tym rozwiązywanie pojawiających się problemów w sposób kreatywny i innowacyjny. 

Dlaczego ważne jest osiąganie zrównoważonego rozwoju? 

Osiąganie celów zrównoważonego rozwoju stanowi jedno z założeń Agendy 2030, którą Polska wraz z innymi krajami członkowskimi ONZ zobowiązała się realizować zarówno na szczeblu rządowym i samorządowym, jak i jednostkowym. Jest to istotne ze względu na dalszy wzrost gospodarczy i równoczesny rozwój wszystkich grup społecznych. Dzięki realizacji celów zrównoważonego rozwoju można polepszyć warunki bytowe ludzi i poprawić stan środowiska naturalnego. 

Jakie wymagania normy ISO 14001 ułatwiają osiągnięcie zrównoważonego rozwoju? 

Norma ISO 14001 to wiodący standard dotyczący systemów zarządzania środowiskowego, funkcjonujący w oparciu o międzynarodowe regulacje i ustalenia. Jego wdrożenie w jednostce organizacyjnej stanowi potwierdzenie konsekwentnego stosowania rozwiązań mających na celu doprowadzenie do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu prowadzonej działalności na środowisko. 

Implementując normę ISO 14001, jednostka organizacyjna zyskuje narzędzia sprzyjające ciągłemu doskonaleniu i poprawie efektów działalności środowiskowej. Staje się również lepiej przygotowana do reagowania w wypadku wystąpienia zagrożenia ekologicznego. Wymaganiami normy ISO 14001, które ułatwiają osiągnięcie zrównoważonego rozwoju, są przede wszystkim: 

 • dokonywanie wyboru surowców i towarów w oparciu o kryterium środowiskowe, 
 • maksymalizowanie wykorzystania surowców, 
 • minimalizowanie produkcji odpadów, 
 • korzystanie z nowoczesnych, energooszczędnych maszyn, 
 • stosowanie rozwiązań projektowych pozwalających na długotrwałe, bezawaryjne użytkowanie produkowanych wyrobów, 
 • wdrożenie rozwiązań umożliwiających późniejszy recykling lub odzysk produkowanych wyrobów, 
 • ustalenie zasad dotyczących segregacji odpadów. 

Norma ta wymaga również bieżącego monitorowania działań środowiskowych w firmie i dokonywania oceny ich wyników. 

środowisko

Wdrażanie wymagań normy ISO 14001 w firmie 

Wdrożenie wymagań normy ISO 14001 w firmie wymaga: 

 • określenia otoczenia biznesowego organizacji, a więc zdefiniowania rynku, na jakim działa przedsiębiorstwo, podmiotów, z jakimi współpracuje i od jakich zależy, a także otoczenia prawnego i gospodarczego, w którym funkcjonuje, 
 • określenia zakresu systemu środowiskowego, polityki środowiskowej i celów środowiskowych, 
 • określenia i zaklasyfikowania wszystkich sposobów, w jakie firma wpływa na środowisko, 
 • określenia wymagań prawnych, ryzyka i szans dotyczących aspektów środowiskowych firmy, 
 • zadbania o poziom kompetencji i świadomości pracowników, 
 • przydzielenia pracownikom określonych uprawnień, 
 • zapewnienia odpowiedniej komunikacji wewnątrz firmy,
 • zapewnienia odpowiedniej komunikacji ze stronami zainteresowanymi spoza firmy, 
 • ustalenia i wdrożenia zasad postępowania umożliwiających prowadzenie procesów w sposób pozwalający na osiągnięcie najmniejszego możliwego impaktu środowiskowego
 • określenia zasad reagowania na awarie środowiskowe, 
 • określenia zasad postępowania w wypadku odnotowania niezgodności w systemie środowiskowym, 
 • ustalenia i wdrożenia zasad monitorowania wpływu firmy na środowisko, takich jak na przykład kontrole, pomiary, okresowe audyty wewnętrzne i oceny zgodności z obowiązującym standardem, 
 • przeprowadzenia przeglądu zarządzania, którego celem jest podsumowanie i ocena dotychczasowej działalności środowiskowej firmy. Szkolenia ISO 14001 

Wdrożeniem normy ISO 14001 w firmie powinny zajmować się osoby posiadające odpowiednią wiedzę i stosowne kwalifikacje. Na ich uzyskanie pozwala udział w szkoleniu ISO 14001 prowadzonym przez renomowany ośrodek szkoleniowy Bureau Veritas. Kursy tego typu skierowane są do pracowników wszystkich szczebli w przedsiębiorstwie, ze szczególnym wskazaniem na kadrę kierowniczą, osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie audytów wewnętrznych i osoby pełniące funkcję Pełnomocników ds. Systemu Zarządzania Środowiskowego. 

Uczestnicy szkolenia przyswajają wymagania i zasady funkcjonowania normy ISO 14001. Nabywają oni także umiejętności niezbędne do przygotowania się do audytu i zapoznają się z regułami dotyczącymi poprawnego przygotowywania dokumentacji systemowej zgodnej z omawianym systemem. W efekcie każdy uczestnik organizowanego przez Bureau Veritas szkolenia potrafi skutecznie wdrożyć normę ISO 14001 w przedsiębiorstwie, zarządzać ryzykami środowiskowymi i doskonalić system zarządzania środowiskowego, co przyczynia się do osiągnięcia przez firmę zrównoważonego rozwoju. 

Rate this post