Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Praca tłumacza języka rosyjskiego

Osoby, które mają szczególne predyspozycje do uczenia się języków obcych często decydują się na studia filologiczne. Kierunki obcych filologii są bardzo oblegane na wszystkich uczelniach państwowych. Zwykle jest więcej kandydatów niż wolnych miejsc. Kandydaci, którym nie udało się dostać na państwowe uczelnie często decydują się na płatnie niepubliczne uczelnie. Systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na rynku pracy na osoby wykazujące dobrą znajomość języka rosyjskiego. Dlatego też coraz więcej młodych ludzi wybiera studia na filologii rosyjskiej. Część uczelni wymaga od kandydatów znajomości języka rosyjskiego, część uczelni uczy języka rosyjskiego od podstaw. Na filologii rosyjskiej studenci przede wszystkim poznają tajniki praktycznej nauki mówienia i pisania w języku rosyjskim, ale również uczą się gramatyki, historii języka, historii kultury i sztuki rosyjskiej, religioznawstwa. Jednym z ważniejszych elementów studiów jest zdobywanie umiejętności poprawnego tłumaczenia. Zarówno tłumaczenia symultanicznego, jak i konsekutywnego. Absolwent filologii rosyjskiej ma bardzo duże możliwości pracy. Może otrzymać zatrudnienie, jako nauczyciel języka rosyjskiego, trener, szkoleniowiec, w dyplomacji, w różnych instytucjach kulturalnych, współpracy międzynarodowej. Duża część absolwentów zajmuje się tłumaczeniami.

Tłumacz języka rosyjskiego
Co trzeba zrobić aby zostać takim tłumaczem?

Zawód tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest zawodem zaufania publicznego. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego jest uregulowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie z zapisami tej ustawy tłumaczem przysięgłym może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła studia wyższe, wykazuje się bardzo dobrą znajomością języka rosyjskiego, posiada obywatelstwo polskie, nie była karana i ma pełną zdolność do czynności prawnych i zdała z pozytywnym wynikiem egzamin na tłumacza przysięgłego. Chęć przystąpienia do egzaminu zgłasza się pisemnie do Ministra Sprawiedliwości a Przewodniczący Komisji wyznacza miejsce i termin egzaminu. Egzamin kosztuje 800 złotych i składa się części pisemnej i ustnej. Po zdaniu egzaminu tłumacz otrzymuje świadectwo podpisane przez Ministra Sprawiedliwości. Po złożeniu ślubowania i wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych języka rosyjskiego, tłumacz uzyskuje prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego.

Jakie są obowiązki tłumacza przysięgłego?

Na tłumacza przysięgłego nałożone są pewne zobowiązania. Nie może odmówić tłumaczenia w prowadzonym postępowaniu na żądanie policji, sądu czy prokuratora lub organów administracji publicznej. Tłumacz musi prowadzić repetytorium, w którym odnotowuje wszystkie swoje tłumaczenia. Wszystkie tłumaczone dokumenty muszą być opieczętowane owalną pieczęcią, którą zamawia się za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości w Mennicy Państwowej. Na tłumaczeniach, poświadczeniach tłumaczeń, poświadczeniach odpisów musi być wymieniona pozycja, pod którą znajduje się w repetytorium.

Jeżeli tłumacz wykonuje tłumaczenia dla organów administracji publicznej, sądu, policji lub prokuratury to obowiązują stawki ustalone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. W przypadku tłumaczeń dla innych klientów obowiązuje cena umowna, ustalona z klientem.

Rate this post